Uniswap (v2) Logo

Uniswap (v2)

Rank #89

$ 513.2M

Uniswap (v2) Volume

Trade

Uniswap (v2) Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 0X956F47F50A910163D8BF957CF5846D573E7F87CA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00034574 $1.00 $21.2M 4.1%
2 0X956F47F50A910163D8BF957CF5846D573E7F87CA/0XC7283B66EB1EB5FB86327F08E1B5816B0720212B 1.11 $1.00 $9.9M 1.9%
3 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00034579 $1.00 $72.8M 14.1%
4 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 2,889.76 $2,895.41 $43.2M 8.4%
5 0X2E9D63788249371F1DFC918A52F8D799F4A38C94/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.01509511 $43.70 $2.1M 0.4%
6 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 1.00 $1.00 $3.1M 0.6%
7 0X3845BADADE8E6DFF049820680D1F14BD3903A5D0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00130931 $3.79 $5.8M 1.1%
8 0X09A3ECAFA817268F77BE1283176B946C4FF2E608/0XA47C8BF37F92ABED4A126BDA807A7B7498661ACD 1.47 $1.47 $1.4M 0.3%
9 0X761D38E5DDF6CCF6CF7C55759D5210750B5D60F3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000000 $0.00000107 $4.5M 0.9%
10 0X7A2BC711E19BA6AFF6CE8246C546E8C4B4944DFD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.11670977 $321.13 $0.9M 0.2%
11 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 0.20273335 $0.20341600 $4.1M 0.8%
12 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.63882584 $1,850.50 $1.1M 0.2%
13 0X514910771AF9CA656AF840DFF83E8264ECF986CA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00678054 $19.63 $5.4M 1.0%
14 0X6243D8CEA23066D098A15582D81A598B4E8391F4/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.06507039 $188.83 $5.1M 1.0%
15 0X0391D2021F89DC339F60FFF84546EA23E337750F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 12.57 $12.55 $0.7M 0.1%
16 0X0F2D719407FDBEFF09D87557ABB7232601FD9F29/0X956F47F50A910163D8BF957CF5846D573E7F87CA 2.63 $2.64 $3.8M 0.7%
17 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XF1F955016ECBCD7321C7266BCCFB96C68EA5E49B 10,242.97 $2,895.01 $0.2M 0.0%
18 0X249E38EA4102D0CF8264D3701F1A0E39C4F2DC3B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000000 $0.00001022 $6.6M 1.3%
19 0X88ACDD2A6425C3FAAE4BC9650FD7E27E0BEBB7AB/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00917915 $26.59 $0.3M 0.1%
20 0X8E6CD950AD6BA651F6DD608DC70E5886B1AA6B24/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000001 $0.00002344 $1.6M 0.3%
21 0X3D6F0DEA3AC3C607B3998E6CE14B6350721752D9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00171368 $4.96 $0.9M 0.2%
22 0X2602278EE1882889B946EB11DC0E810075650983/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00002761 $0.07993300 $10.3M 2.0%
23 0X3AADA3E213ABF8529606924D8D1C55CBDC70BF74/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 18.75 $54,288.00 $3.7M 0.7%
24 0X990F341946A3FDB507AE7E52D17851B87168017C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.17146720 $471.79 $5.0M 1.0%
25 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.64816989 $1,783.43 $0.3M 0.1%
26 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E 96.62 $97.83 $1.7M 0.3%
27 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XD2877702675E6CEB975B4A1DFF9FB7BAF4C91EA9 36.64 $2,896.30 $2.6M 0.5%
28 0X03AB458634910AAD20EF5F1C8EE96F1D6AC54919/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00105907 $3.07 $0.5M 0.1%
29 0X43F11C02439E2736800433B4594994BD43CD066D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000002 $0.00004788 $2.8M 0.5%
30 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XD46BA6D942050D489DBD938A2C909A5D5039A161 2,820.07 $2,751.49 $1.4M 0.3%
31 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDDD6A0ECC3C6F6C102E5EA3D8AF7B801D1A77AC8 3.39 $1.00 $39.1K 0.0%
32 0XBBC2AE13B23D715C30720F079FCD9B4A74093505/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00220534 $6.07 $97.5K 0.0%
33 0X7FF4169A6B5122B664C51C95727D87750EC07C84/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00084600 $2.45 $0.4M 0.1%
34 0X3EA8EA4237344C9931214796D9417AF1A1180770/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 1.07 $1.07 $1.2M 0.2%
35 0X31C8EACBFFDD875C74B94B077895BD78CF1E64A3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 6.49 $6.51 $0.3M 0.1%
36 0X8B39B70E39AA811B69365398E0AACE9BEE238AEB/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00033816 $0.93044300 $0.2M 0.0%
37 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDC59AC4FEFA32293A95889DC396682858D52E5DB 2,996.23 $2,895.01 $0.2M 0.0%
38 0X970B9BB2C0444F5E81E9D0EFB84C8CCDCDCAF84D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00054189 $1.49 $6.8M 1.3%
39 0X18AAA7115705E8BE94BFFEBDE57AF9BFC265B998/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00039200 $1.14 $0.2M 0.0%
40 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XCFEB09C3C5F0F78AD72166D55F9E6E9A60E96EEC 25,673.84 $2,751.49 $0.5M 0.1%
41 0XD2877702675E6CEB975B4A1DFF9FB7BAF4C91EA9/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 78.92 $79.48 $1.2M 0.2%
42 0X4B520C812E8430659FC9F12F6D0C39026C83588D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00016572 $0.48085800 $2.9M 0.6%
43 0XA47C8BF37F92ABED4A126BDA807A7B7498661ACD/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 0.99767846 $1.01 $0.7M 0.1%
44 0XBC7250C8C3ECA1DFC1728620AF835FCA489BFDF3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000002 $0.00006973 $1.0M 0.2%
45 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XF418588522D5DD018B425E472991E52EBBEEEEEE 1,760.52 $2,895.41 $0.7M 0.1%
46 0X0F5D2FB29FB7D3CFEE444A200298F468908CC942/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00088476 $2.56 $1.3M 0.3%
47 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XC146B7CDBAFF065090077151D391F4C96AA09E0C 138,700,007.94 $2,895.01 $1.4M 0.3%
48 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XEEAA40B28A2D1B0B08F6F97BB1DD4B75316C6107 3,061.37 $2,751.49 $32.6K 0.0%
49 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XC1BFCCD4C29813EDE019D00D2179EEA838A67703 3,724,465,176,102.49 $2,751.49 $98.9K 0.0%
50 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XFF20817765CB7F73D4BDE2E66E067E58D11095C2 85,687.05 $2,896.72 $0.3M 0.1%
51 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE452E6EA2DDEB012E20DB73BF5D3863A3AC8D77A 724.12 $2,751.49 $69.2K 0.0%
52 0X1494CA1F11D487C2BBE4543E90080AEBA4BA3C2B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.07364911 $213.34 $0.3M 0.1%
53 0X6C5FBC90E4D78F70CC5025DB005B39B03914FC0C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.02578087 $74.81 $0.4M 0.1%
54 0X375ABB85C329753B1BA849A601438AE77EEC9893/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00020560 $0.59528900 $6.5M 1.3%
55 0XA808B22FFD2C472AD1278088F16D4010E6A54D5F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00002124 $0.06148600 $0.7M 0.1%
56 0X51FE2E572E97BFEB1D719809D743EC2675924EDC/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 1.42 $1.43 $1.1M 0.2%
57 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XFB7B4564402E5500DB5BB6D63AE671302777C75A 8,733.44 $2,896.72 $0.3M 0.1%
58 0X00A8B738E453FFD858A7EDF03BCCFE20412F0EB0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00015155 $0.43850700 $0.5M 0.1%
59 0X1B9BAF2A3EDEA91EE431F02D449A1044D5726669/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000001 $0.00004224 $0.4M 0.1%
60 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 3.85 $3.86 $1.7M 0.3%
61 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XF1A91C7D44768070F711C68F33A7CA25C8D30268 4,554.25 $2,895.01 $0.3M 0.1%
62 0X9FA69536D1CDA4A04CFB50688294DE75B505A9AE/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 2.14 $2.15 $0.4M 0.1%
63 0XA4EED63DB85311E22DF4473F87CCFC3DADCFA3E3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00007737 $0.22400800 $0.6M 0.1%
64 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDC349913D53B446485E98B76800B6254F43DF695 820,382,913,712.67 $2,896.72 $0.5M 0.1%
65 0XA5DEF515CFD373D17830E7C1DE1639CB3530A112/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00007126 $0.20631700 $4.1M 0.8%
66 0X83E9F223E1EDB3486F876EE888D76BFBA26C475A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 0.33089804 $0.33189100 $0.1M 0.0%
67 0XB6CA7399B4F9CA56FC27CBFF44F4D2E4EEF1FC81/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.01269529 $36.75 $0.7M 0.1%
68 0X16756EC1DEB89A2106C35E0B586A799D0A61837D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000031 $0.00086472 $3.3M 0.6%
69 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000001 $0.00002428 $1.0M 0.2%
70 0X3EC8798B81485A254928B70CDA1CF0A2BB0B74D7/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 3.07 $3.06 $0.2M 0.0%
71 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XF5B1FD29D23E98DB2D9EBB8435E1082E3B38FB65 7,601,119,541,353.51 $2,901.98 $0.2M 0.0%
72 0X6069C9223E8A5DA1EC49AC5525D4BB757AF72CD8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00021098 $0.61087400 $1.4M 0.3%
73 0X9B02DD390A603ADD5C07F9FD9175B7DABE8D63B7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00497854 $14.42 $36.6K 0.0%
74 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE0A189C975E4928222978A74517442239A0B86FF 60,402.83 $2,901.98 $43.1K 0.0%
75 0XA41F142B6EB2B164F8164CAE0716892CE02F311F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00038208 $1.11 $0.7M 0.1%
76 0X9E32B13CE7F2E80A01932B42553652E053D6ED8E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.08402135 $243.80 $3.0M 0.6%
77 0X95A4492F028AA1FD432EA71146B433E7B4446611/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00007910 $0.22902800 $50.3K 0.0%
78 0X38E4ADB44EF08F22F5B5B76A8F0C2D0DCBE7DCA1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00040727 $1.18 $0.1M 0.0%
79 0X39317B8A1AE06C30BB615D88CDC5522781499F1C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00003426 $0.09917600 $0.2M 0.0%
80 0XA49D7499271AE71CD8AB9AC515E6694C755D400C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00053975 $1.56 $0.8M 0.2%
81 0X0275E1001E293C46CFE158B3702AADE0B99F88A5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 0.49906288 $0.50074300 $6.4K 0.0%
82 0X120A3879DA835A5AF037BB2D1456BEBD6B54D4BA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00003511 $0.09661500 $0.7M 0.1%
83 0X70401DFD142A16DC7031C56E862FC88CB9537CE0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.02678861 $73.71 $27.1K 0.0%
84 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 755.15 $2,896.72 $0.4M 0.1%
85 0X0CD022DDE27169B20895E0E2B2B8A33B25E63579/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000041 $0.00111639 $55.2K 0.0%
86 0X9F52C8ECBEE10E00D9FAAAC5EE9BA0FF6550F511/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00026340 $0.72474400 $0.4M 0.1%
87 0XB9D99C33EA2D86EC5EC6B8A4DD816EBBA64404AF/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00038011 $1.05 $0.4M 0.1%
88 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XF5CFBC74057C610C8EF151A439252680AC68C6DC 0.26192502 $1.00 $2.9M 0.6%
89 0XAE697F994FC5EBC000F8E22EBFFEE04612F98A0D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000149 $0.00430038 $0.2M 0.0%
90 0X8F8221AFBB33998D8584A2B05749BA73C37A938A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00009191 $0.26608900 $0.8M 0.1%
91 0X00C83AECC790E8A4453E5DD3B0B4B3680501A7A7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00004885 $0.13441200 $0.3M 0.1%
92 0XAA6E8127831C9DE45AE56BB1B0D4D4DA6E5665BD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.03000489 $86.92 $0.8M 0.2%
93 0X41A3DBA3D677E573636BA691A70FF2D606C29666/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00022625 $0.62252900 $1.4M 0.3%
94 0X6468E79A80C0EAB0F9A2B574C8D5BC374AF59414/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 0.18358307 $0.18415100 $0.7M 0.1%
95 0X967DA4048CD07AB37855C090AAF366E4CE1B9F48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00025181 $0.72931200 $0.2M 0.0%
96 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XD38BB40815D2B0C2D2C866E0C72C5728FFC76DD9 800.43 $2,895.41 $0.2M 0.0%
97 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XEEC2BE5C91AE7F8A338E1E5F3B5DE49D07AFDC81 1.24 $2,896.30 $1.1M 0.2%
98 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XFA14FA6958401314851A17D6C5360CA29F74B57B 46,693.76 $2,896.30 $0.7M 0.1%
99 0XAF9F549774ECEDBD0966C52F250ACC548D3F36E5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00001455 $0.04212801 $0.2M 0.0%
100 0X9ED8E7C9604790F7EC589F99B94361D8AAB64E5E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 0.00000495 $0.01433794 $17.0K 0.0%